Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover deze laatste voorwaarden strijdig zijn met de eerste.

2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.

3. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. Wanneer de klant de goederen bij ons laat afhalen door beroep te doen op een aangestelde of derde, is de klant zelf daar volledig verantwoordelijk voor vanaf die afhaling voor hetgeen met de goederen gebeurt en dient onze factuur in elk geval betaald te worden.

4. De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de klant. Bij vervoer van de goederen mag de chauffeur de goederen op het adres van de klant afgeven aan de persoon, aangestelde of niet, die er hem te woord staat en de goederen in ontvangst neemt. De klant dient zelf volledig in te staan voor de organisatie bij hem/haar te plaatse voor de in ontvangst name van de goederen?

5. Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Zichtbare gebreken of niet-conforme levering daarentegen moeten onmiddelijk bij ontvangst van de goederen door de klant gemeld worden aan ons; bij gebreke waaraan de klant geacht wordt de goederen zonder voorbehoud te aanvaarden in de staat van de afgifte.

7. Geleverde goederen blijven de eigendom van de verkoper zolang de volledige betaling met inbegrip van eventuele rente en schadevergoeding niet is geschied. De koper is van rechtswege in gebreke wanneer de contractuele voorwaarden hiertoe zijn vervuld zodat een aanmaning niet nodig is. De koper zal niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud de risico’s dragen.

8. Onze facturen zijn betaalbaar op 7 dagen. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn forfaitair begroot op 15% van het factuurbedrag. Bovendien zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 1% per begonnen maand. Enkel het vredegerecht of de rechtbank van Dendermonde zijn bevoegd in geval van betwisting.

11. Alle innings- en protestkosten van een aanvaarde of niet-aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant. Het aanbieden van wissels wijzigt de plaats van betaling niet; bij het trekken van een wissel zien wij daarenboven van geen enkel van de bovengenoemde rechten af en het trekken van een wissel geldt nooit als schuldvernieuwing.

12. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank, overeenkomstig het gemeen recht.

13. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die de producten of diensten uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de verkoper. Dit geldt eveneens wanneer wissels worden getrokken op klant.Verzendkosten:

België:

bedrag < € 100 : verzendkost bedraagt € 4,95 excl. BTW
bedrag > € 100: GRATIS verzending


Nederland:

de verzendkost bedraagt € 8,70 excl. BTW


Betalingsmogelijkheden:

België:

Betalen op voorhand met overschrijving
Betalen Bancontact, visa, master,.. in onze online shop
Nederland:

Betalen op voorhand met overschrijving
Betalen IDeal in onze online shop


Aangekochte goederen kunnen niet teruggenomen worden wanneer deze gebruikt werden. Enkel bij defect of productiefout, zal Amazing Nails & More de aangekochte goederen terugnemen.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2023 Amazing Nails & More | sitemap | rss